Algemene voorwaarden

Shares

Home Algemene voorwaarden

Door Nijssen Fourages/ 8 juni 2016 Shares

HISFA (AVH)

VOOR DE HANDEL IN FOURAGES EN AANVERWANTE PRODUCTEN


ARTIKEL I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn door de HISFA (Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fou­rages en Aan­verwante Producten) vastge­steld op 25 maart 1998 en gedeponeerd ter griffie van de arron­disse­ments­recht­bank te ‘s-Gravenhage op 5 juni 1998. Zij gelden m.i.v. 1 juli 1998 en kun­nen worden aange­duid met de letters AVH.

2. Zij vervangen per die datum de Alge­mene Handelsvoor­waar­den voor de han­del in stro, fourages en aanverwan­te produc­ten (A.H.V.R.), zoals laatste­lijk gedeponeerd ter grif­fie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 31 januari 1991.

3. Zij zijn van toepassing op alle transacties in foura­ges en aan­verwante producten (verder te noemen trans­acties) waarbij naar deze AVH wordt verwezen, ook wanneer de ene partij dit schriftelijk aan de andere partij heeft bevestigd zonder hiervan schrif­telijk tegen­bericht te hebben ontvangen.


ARTIKEL II BEVESTIGING TRANSACTIES

1.  Door schriftelijke bevestiging van de transactie door één der partijen wordt de inhoud van de transactie bindend vastge­legd, tenzij de andere par­tij binnen 2 werkda­gen of in ieder geval binnen een redelijk korte termijn na ontvangst van de bevesti­ging zijn bezwaren hiertegen schrifte­lijk ken­baar maakt. Hetzelfde geldt voor na­dere of aanvullen­de afspraken.

2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen gel­dig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Onder een werkdag wordt in deze algemene voor­waarden verstaan elke dag, niet zijn­de een zater-, zon- of algemeen er­kende feestdag conform de Algemene Termijnen Wet.


ARTIKEL III GEWICHT EN WEGING

1.  Bij levering is het d.m.v. geijkte weegapparatuur, door spoor­we­ging of door een beëdigd ijker vastge­stelde gewicht maat­ge­vend. Partij­en kunnen overleg­ging van weegbescheiden ver­langen. Het weegloon is voor rekening van verkoper.

2.  Ter controle kan de koper het gewicht voor eigen rekening nogmaals (laten) vaststellen, waarbij wegingsverschillen beneden 2% worden verwaarloosd.

3.  Bij meer of minder levering is aan de verkoper een speling toegestaan van maximaal 5% t.o.v. de gecon­tracteerde hoe­veelheid, doch maximaal 5000 kg per contract. Het meer of minder ge­leverde wordt in dat geval verre­kend tegen de con­tract­prijs.


ARTIKEL IV SOORT EN KWALITEIT

1.  De verhandelde producten beho­ren te voldoen aan de kwali­teitseisen, welke ten tijde van de transactie door het Pro­duct­schap Diervoeder bij verordening zijn vast­gesteld.

2.  Algemeen geldt dat een product van normale, goede, gezonde en voor zijn bestemming bruikbare kwali­teit moet worden geleverd, praktisch vrij van grond en andere vreemde en schadelijke bestandde­len. Voor zover bij een bepaald product sprake kan zijn van tarra, wordt per geleverde vracht een tarra van maximaal 2% in de vorm van grond en/of andere vreemde bestanddelen toelaatbaar geacht.


ARTIKEL V LEVERING, VERLADING EN RI­SICO

1.  Bij “afgehaald” vindt de leve­ring plaats door oplading van het pro­duct op het door verko­per opgege­ven adres. Koper draagt zorg voor het stuwen, afdekken en wegen van de vracht.

2.  Bij “francolevering” vindt de leve­ring plaats door afla­ding van het product op het door koper opgege­ven los­adres. De ontvan­ger moet bij het lossen voldoende hulp be­schikbaar stellen.

3.  Met verwijzing naar de voorgaande leden in dit artikel zorgen partijen ervoor dat de levering geschiedt op een voor de ande­re partij goed toegankelijke plaats.

4.  Het risico en de verantwoorde­lijkheid voor een goede behan­deling van het product gaat over van verkoper op koper op het moment van leve­ring.

5.  Bij successievelijke levering van een bepaal­de hoeveel­heid binnen een be­paalde termijn geschiedt de levering zoveel mogelijk in gelijke gedeelten en met gelijke tus­senpozen. De af­zon­der­lijke deelleveringen wor­den voor de toepassing van deze voorwaarden als op zich zelf staan­d beschouwd.

6.  Voor een enkele wagen of opleg­ger geldt aflevering op één losadres; voor een dubbele wa­gen eventueel twee losadressen in dezelfde omge­ving.


ARTIKEL VI  BETALING

1.  De betaling dient te geschieden bin­nen 14 dagen na factuurda­tum en zon­der enige schuldvergelijking en/of kor­ting.

2.  Indien verkoper ongunstige in­formatie ont­vangt over de fi­nanciële positie van koper, waardoor er gegronde vrees is voor niet tijdige of niet vol­ledi­ge betaling, heeft hij het recht, alvo­rens tot levering over te gaan, een onmiddellijke en kosten­vrije ze­kerheids­stel­ling te eisen.

3.  Bij gebreke van tijdige betaling is de koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf het verstrijken van de beta­lingstermijn tot de dag der voldoening de wettelijke vertra­gingsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Onverminderd eventuele proceskosten komen alle buitengerechtelijke incasso­kosten, tenminste bedragende ¦250,= excl. BTW, voor reke­ning van de nalatige partij.

4.  Zolang dekoopprijs niet (gehe­el) is voldaan blijft het pro­duct – overi­gens vanaf de afle­vering voor reke­ning en risico van koper – het eigen­dom van verko­per.


ARTIKEL VII OVERMACHT

1.  Als niet-toerekenbare tekortkoming- hierna: overmacht- wordt beschouwd elke bij­zondere om­standig­heid, die de na­koming van de ver­plichting bin­nen de overeen­ge­komen termijn rede­lijkerwijs onmoge­lijk maakt.

2.  Op straffe van het verval van het recht zich hierop te kunnen beroe­pen dienen partijen een situatie van overmacht direct te melden aan de wederpartij.

3.  Verhindert overmacht geheel of gedeeltelijk de uitvoering van de overeenkomst, dan wordt deze, behoudens in zeer bijzonde­re gevallen, waarin dat van de wederpartij niet kan worden gevergd, voor de duur van de overmacht doch ten hoogste een maand opgeschort. Daarna is elk der partijen gerech­tigd de overeen­komst voor het deel waarop de overmacht be­trek­king heeft te ont­binden zonder dat één der par­tijen daaraan het recht op scha­dever­goe­ding zal kunnen ontlenen.


ARTIKEL VIII INGEBREKESTELLING

1.  Wanneer een partij in gebreke is heeft de wederpartij het recht de overeenkomst ge­heel of gedeeltelijk te ontbinden zon­der enige ver­plichting tot schadevergoeding en onvermin­derd het recht op vergoe­ding van eventuele schade a.g.v. deze ont­bin­ding, mits de nala­tige partij door hem eerst per aangete­kend schrij­ven in ge­bre­ke is gesteld en deze hieraan geen gevolg heeft gegeven.

2.  De ingebrekestelling dient een aan­maning te bevatten om de verplichting alsnog binnen een redelijke termijn na te komen met de mededeling dat bij niet nakoming de overeen­komst ge­heel of gedeeltelijk wordt ont­bonden en/of schadevergoeding wordt gevor­derd.


ARTIKEL IX RECLAME

1.  Vóór het tijdstip van levering dient koper na te gaan of de producten vol­doen aan de over­eengekomen voorwaar­den en deze te inspec­teren op direct con­stateerbare gebre­ken. Na leve­ring zonder protest is alleen reclame mo­gelijk voor niet di­rect consta­teerba­re gebre­ken.

2.  Reclame moet plaatsvinden di­rect na consta­tering van het gebrek of -indien de omstandigheden dit billijken- uiter­lijk om 12.00 uur de werkdag erna.

3.  Bij veronderstelde transport­schade dient de koper dit ten spoedigste te melden aan de verkoper, terwijl bovendien bij het aftekenen van de vrachtbrief een voorbehoud wordt ge­maakt.

4.  De producten, waarop de reclame be­trekking heeft, dienen aanwe­zig te blijven. Koper zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt.

5.  Indien aan het gestelde in de leden 2, 3 en 4 niet is vol­daan vervalt het recht op re­clame.


ARTIKEL X DESKUNDIGENONDERZOEK

1.  Als na tijdige reclame, geen betrek­king hebbend op het dro­ge-stofgehal­te, om 12.00 uur de volgende werkdag geen akkoord is bereikt over de even­tuele minderwaar­de, hebben partijen het recht op beoordeling door een des­kundige.

2.  Een dergelijk verzoek wordt gericht aan de secretaris van de Centrale Commissie van Arbi­trage van de HISFA (CCVA) door de meest gerede par­tij en onder gelijktijdige overmaking van een waar­borgsom. De secretaris wijst met in ach­tne­ming van eventueel daarom­trent door de CCVA ge­stelde re­gels uit een daartoe strek­kende lijst een des­kundige aan, welke z.s.m. zijn bevin­din­gen rap­por­teert aan partijen.

3.  Wanneer de deskundige een min­derwaar­de vaststelt van hoog­stens 10% komen de kosten van het deskundigen­onder­zoek ten laste van koper. Bij een min­derwaarde van meer dan 10% ko­men deze kosten ten laste van verko­per.

4.  Bij een vastgestelde minder­waarde tot maxi­maal 10% resp. boven 10% is koper ver­plicht, resp. heeft koper de mogelijk­heid de producten te accepteren tegen een evenredi­ge vermin­dering van de over­eengekomen koop­prijs en onder verre­ke­ning van extra kosten a.g.v. on­deugde­lijke leve­ring, tenzij verko­per zelf over de producten wenst te be­schikken. Bij een minder­waarde gro­ter dan 10% heeft koper tevens de moge­lijkheid de producten ter be­schikking te stel­len van verko­per en nale­ve­ring te vorde­ren binnen de con­tractueel vastge­stelde ter­mijn.

5.  Indien verkoper over de producten wenst te beschikken of wan­neer koper de producten ter be­schikking stelt van verko­per dient dit direct doch uiter­lijk de volgende werk­dag om 12.00 uur aan de andere partij te worden mede­ge­deeld. Wanneer ver­ko­per de producten niet bin­nen 5 werkdagen na deze mede­de­ling ophaalt is koper gerech­tigd deze te­gen dag­prijs te ver­kopen voor reke­ning en risi­co van ver­­ko­per met inbe­grip van eventu­ele ex­tra in ver­band hiermede door koper gemaak­te kosten.


ARTIKEL XI TRANSACTIES OP BASIS VAN DROGE­STOFGEHALTE

1.  Bij transacties op basis van droge-stofgehalte zal bij een ge­schil over het droge-stofge­halte op verzoek van de meest gerede partij (her)­bemonste­ring plaatsvinden door een onaf­han­ke­lijke deskundige. De partij die hier­toe besluit dient de we­derpartij hier­van onver­wijld in kennis te stel­len. Bij verse produc­ten dient (her)­bemonste­ring z.s.m. te geschie­den en wel, behoudens absolute onmo-gelijkheid, vóór het inkuilen. Het voor verrekening gel­dende droge-stofge­halte zal door een daar­toe bevoegd onder­zoeksinstituut bin­dend wor­den vastge­steld. De kosten van (her)bemonstering en analyse zijn ten laste van verko­per bij een lager droge-stofgehalte dan eerder vastge­steld of overeen­gekomen. In ande­re gevallen zijn deze kosten voor de koper.


ARTIKEL XII ARBITRAGE

1.  Alle geschillen inzake een overeen­komst waarop deze han­delsvoorwaarden van toe­passing zijn of nadere over­een­komsten die daaruit voortvloeien zullen met uitslui­ting van de ge­wone rech­ter worden beslecht door arbi­tra­ge vol­gens een daartoe door de CCVA gehanteerde procedu­re, waar­van het regle­ment op eerste aan­vraag aan be­langhebbenden zal worden toege­stuurd.

2.  Indien een op grond van het eerste lid gewezen arbi­traal von­nis door de ge­wone rechter mocht wor­den nietig ver­klaard op andere gronden dan het niet toepasselijk zijn van dit arbi­traal beding, blijft de be­slechting van het geschil met uitslui­ting van de gewone rech­ter aan arbitrage, zoals vermeld in lid 1, on­der­worpen.

3.  De arbiters zullen rechtspreken als goede mannen naar billijk­heid.

4.  Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen ver­klaart dat dit het geval is. Aan­vragen tot arbitrage dienen te worden gericht aan de secretaris van de CCVA. Van iedere aanvrager kan de overmaking van een voor­schot worden verlangd.


VERANTWOORDELIJKHEID

Wie is er verantwoordelijk voor de mestcontainer?

U, als huurder van de mestcontainer, bent te allen tijde verantwoordelijk in geval van stormschade, brandschade, diefstal en overige calamiteiten. Indien de container op last van de gemeente, (milieu)politie, ambulance of brandweer afgevoerd moet worden zullen eventuele meerkosten in rekening gebracht worden aan de huurder.

Verantwoordelijkheid toegang locatie van mestcontainer

U dient te allen tijde bij het plaatsen, legen en ophalen van de mestcontainer te zorgen dat de container vrij staat en begaanbaar is voor onze vrachtwagen. Kan de container niet worden geplaatst, geleegd of worden opgehaald, dan zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

Door Nijssen Fourages/ 8 juni 2016 Shares