Waarom gelden er regels voor mestopslag?

16 december 2022 Shares

Home Mestopslag Waarom gelden er regels voor mestopslag?

Door Nijssen Fourages/ 16 december 2022 Shares

Waarom gelden er regels voor mestopslag?

Dierlijke meststoffen, zoals paardenmest, bevatten onder andere fosfaat en stikstof. Deze twee stoffen kunnen zorgen voor een vruchtbare bodem.

Maar bij overbemesting kan de grond deze stoffen niet goed meer verwerken waardoor de grond verzuurt. Dit komt voor als mest voor een langere periode direct op de grond opgeslagen wordt.

Daarom wordt mestopslag speciaal behandeld in de Wet Bodembescherming.

Voldoe aan de geldende milieuwetgeving

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Alle Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


Overbemesting schadelijk voor het milieu en onze gezondheid

Dierlijke mestsoorten, zoals paardenmest, koeienmest of varkensmest, bevatten onder andere stikstof en fosfaat. Deze twee stoffen zorgen voor een vruchtbare bodem. Maar overbemesting van de grond en het uitlekken van de voedingsstoffen naar wateroppervlaktes heeft nadelige gevolgen.

Overbemesting kan er namelijk voor zorgen voor:

  • De verzuring van de bodem, wat het leefgebied aantast van bepaalde plant en diersoorten.
  • Vrijkomen van ammonia uit de mest wat leidt tot luchtvervuiling en bijdraagt aan het broeikaseffect.
  • Bij uitspoeling van te veel nutriënten naar het oppervlaktevater vind er eutrofiëring plaats waardoor het water te zuurstofarm wordt voor dieren.

Uiteindelijk hebben deze gevolgen effect op het milieu en onze gezondheid. Waardoor de overheid dit probleem probeert te minimaliseren en hierop handhaaft.

Bij het minimaliseren van deze problematiek worden er daarom eisen gesteld aan een mestopslag.

  1. De mest moet op een vloeistofkerende ondergrond worden geplaatst. Waardoor de mest niet in contact staat met de bodem.
  2. De mestvoorziening moet opstaande randen hebben waardoor er geen meststoffen uit de mestvoorzieining kunnen vloeien.
  3. De mestvoorzieining moet ten minste 5 meter van sloten of andere waterwegen af staan.

Daarnaast kunnen gemeente addionele eisen stellen aan een mestopslag. Om bijvoorbeeld geurhinder te voorkomen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over de wettelijke regels voor mestopslagen voor zowel particulieren als bedrijven. Bent u een hobbymatige dierenhouder en wilt u een goede oplossing voor uw mest? Neem dan contact met ons op.


Wat zijn de consequenties van onzorgvuldige mestopslag?

De milieupolitie voert in Nederland steekproefsgewijs of na een melding controles uit bij zowel hobbymatige en bedrijfsmatige dierenhouders. Waarbij ze kijken of de mestopslag aan de geldende wet- en regelgeving voldoet en of er bodem- en grondwaterverontreiniging plaats heeft gevonden.  Wanneer dit niet in orde is wordt en een milieu overtreding gepleegd.

Bij zo’n overtreding komen particulieren de eerste keer vaak weg met een eenmalige waarschuwing. Maar je kan al gauw risico lopen op vervelende en hoge boetes.

En deze boetes kunnen fors zijn, vooral als er sprake is van een milieudelict. Zo kan de gemeente naast de boete ook de onderzoeks en sanerings verhalen bij de overtreder.

Naast een milieudelict kan onzorgvuldig mestbeleid ook leiden tot een verhoogde kans op wormenbesmetting bij uw dieren, met alle gevolgen van dien.

gier-in-de-sloot-milieudelict
Gier gedumpt in de sloot.

Wist u dat…

…het storten van gier in sloten in de top 10 van meest voorkomende milieuovertredingen staat?


Hoe kunt u een boete voorkomen?

Uiteraard moet uw mestvoorziening voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Maar daarnaast adviseren we om ook rekening te houden met het volgende:

  • Zorg dat mest niet naast de mestvoorziening terecht kan komen.
  • Plaats een mestvoorziening nooit direct naast open water, zoals een sloot.
  • Plaats een mestvoorziening op een ruime vloeistofkerende ondergrond.
  • Let op dat mest niet kan wegspoelen. Plaats de mestvoorziening daarom ietwat schuin om mestvocht in een hoek op te kunnen vangen en eventueel af te kunnen voeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Informeer daarom bij uw gemeente naar lokale regelgeving voor de opslag van mest. En stel ook aangrenzende buren op de hoogte over uw plannen over mestopslag.

Zo verkleint u de kans op klachten, bijvoorbeeld over stankoverlast of overlast van vliegen. Minder klachten resulteert in minder kans op een controle van de milieupolitie.


Voorbeelden van vloeistofdichte mestvoorzieningen

Een mestplaat of mestcontainer zijn voorbeelden van goedgekeurde mestvoorzieningen. Als u voor 1 van deze opties kiest weet u zeker dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Mestcontainers en mest afvoeren voor particulieren en bedrijven

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


– Partners van Fourages –

logobar-klanten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *